EditRegion4

Eerste bestuur Stichting Natuurmonument De Beer

Het natuurmonument De Beer kwam in 1935 onder verantwoordelijkheid van een speciaal daartoe opgerichte stichting, de Stichting Natuurmonumnent De Beer. Het was waarschijnlijk een unicum in de Nederlandse natuurbeschermingsgeschiedenis. Weliswaar waren er al overheidsorganen die betrokken waren bij natuurbehoud - denk aan Staatsbosbeheer, Dienst der Domeinen -, maar een apart orgaan voor één natuurgebied was toch wel heel bijzonder.

Iedereen heeft iets te zeggen

  • G.J. Heymeijer, rentmeester van Domeinen in Klundert. Heymeijer was volgens de statuten van de stichting qualitate qua voorzitter. De reden van deze constructie was dat het gebied staatseigendom was en viel onder de Dienst der Domeinen, op dat moment onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.

  • J. Drijver; had zitting namens de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels, waarvan hij secretaris was. Drijver was ook 'administrateur' bij de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten en had bij die vereniging ook de verantwoordelijkheid voor de 'natte' terreinen. Hij was bij Natuurmonumenten één van de mensen van het eerste uur; sinds 1913 was hij daar in dienst. Zijn bijnaam was 'Vogelenpiet'.

  • P.G. van Tienhoven; zat in het bestuur namens de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, waarvan Van Tienhoven tevens voorzitter was.

  • J.A. van Steijn; vertegenwoordigde Staatboschbeheer. Hij was inspecteur bij deze dienst - later zou hij daar directeur worden- en moest namens die organisatie de natuurbeschermingsbelangen behartigen.

  • W.A.A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye; was jagermeester van Hare Majesteit de Koningin in de provincie Zuid-Holland. Hij had zitting in verband met de koninklijke jacht in de duinen, waar De Beer ook onder viel.

  • J. Bakker, referendaris bij het departement van Economische Zaken. Hij werd geacht voor de landbouwbelangen te staan.

  • A. Koudijs, referendaris bij het departement van Financiën.

Drijver en Van Tienhoven hadden zitting in het bestuur volgens artikel 4 van de statuten. Hierin stond dat 'twee of meer leden worden benoemd uit een niet bindende voordracht van een of meer door genoemde minister aan te wijzen vereenigingen, werkzaam op het gebied van de bescherming van natuurmonumenten en van vogelbescherming.'

Zie ook de biografie van Jacob Bakker in het Biografisch Woordenboek Gelderland

 

20062014