EditRegion4

Vogels

Wie De Beer zegt, zegt vogeleiland. De faam van De Beer als vogeleiland dateert echter pas van de eerste helft van de vorige eeuw. Van de periode voor 1900 is namelijk nauwelijks iets bekend over de vogels op De Beer. Het weinge dat we weten, is te dank aan de ornitholoog Brouwer. Hij verwijst in een artikel uit 1946 naar Van Bemmelen die in zijn publicatie uit 1856 onder de titel 'De Vogels aan het strand der Noordzee' melding maakte van zijn bezoek aan De Beer; toen nog niet gescheiden van het vasteland door de Nieuwe Waterweg. Brouwer meldt: 'Over de groote, bijna vierkanite strandvlakte aan den Hoek van
Holland laat hij zich gelukkig lets posltiever uit, wanneer hij schrijft, dat hij het Vischdiefje aldaar "in groote menigte" en de Dwergstern "in klein aantal" broedende heeft waargenomen'.

In een artkel uit 1953 verwijst Brouwer naar het boek 'Het Jacht-Bedryf' dat wordt toegeschreven aan Cornelis Jacobz van Heenvliet: 'Dat de sternkolonies van “de Beer” (Hoek van Holland) al bestonden, zou men kunnen maken uit een mededeling op folio 158v (p. 76), waar sprake is van een 'seeckere soorte (van meeuw) die men Hicstaert noemt, die hier te Lande nu en dan voeden, en een schraveltjen aen strandt tegens de duijnen aen in 't caele sant neer maecken en haer eijeren in leggen,…. Aen den Hil buijten op de Gars van Terheijde nae de Maes vint men veel van die eijeren, die daer veel werden gehaelt ende gegeten.'

Het was met het boek 'Het Vogeleiland (1930), dat het bijzondere karakter van De Beer als vogelgebied werd bevestigd. Vanaf toen verschenen ook regelmatig artikelen waaruit eveneens duidelijk werd dat De Beer een wel heel bijzonder gebied was.

  • Brouwer, G.A. (1945) De ornithologische publicaties van A. A. van Bemmelen (1830-1897). Ardea 34 (4), 299-314.
  • Brouwer, G.A. (1953) Historische gegevens over onze vroegere ornithologen en over de avifauna van Nederland. Ardea 41. 1-286.

Over de vogels van De Beer

Begin 20ste eeuw: Kolonies van visdiefjes en 'dwerg-zeezwaluwen'

Grote stern

Lachstern

Morinelplevier

Visdief

 

Vogelwaarnemingen op De Beer

Zie de aparte pagina

 

25032012