EditRegion4

Visdief

Visdief Strijbos[Laatste wijziging: 8 september 2014]

Voor zover bekend hebben vanaf het begin van de twintigste eeuw waarschijnlijk grote aantalllen visdiefjes (Sterna hirundo) op De Beer gebroed. Van Roon en Wachter hebben het in een verslag van een excursie van de Rotterdamse Natuurhistorische Club in 1904 over 'geweldige kolonies van Vischdiefjes (Sterna hirundo) op den zuidwestelijken uithoek van het eiland'. Van Heurn meldde in een voordracht met de titel 'De Broedvogels van den hoek van Holland' voor de afdeling 's-Gravenhage van de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging in 1906: 'Zeemeeuwen broeden er niet, wel in groot aantal Sterntjes…..'.

In het verslag van de excursie op 15 juni 1921 van leden van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels is te lezen 'Het gewone sterntje komt op het uitgestrekte en eenzame gebied in enkele duizenden paren voor…'. Haverschmidt was de eerste die in 1942 met een schatting van het aantal visdiefjes voor De Beer in het jaar 1925 komt: 10.000-15.000 broedparen. In het Vogeleiland staat: '… het heele groene strand is één uitgestrekte kolonie van misschien wel meer dan 20.000 paren.'

Het aantal visdiefjes nam tijdens de Tweede Wereldoorlog sterk af. De aanleg van de verdediginsgwerken in de duinen van De Beer en rapen van eieren waren de oorzaken van de achteruitgang. Na de oorlog trad een opmerkelijk snel herstel op. De scherpe teruggang na 1956 komt geheel voor rekening van de Telodin-affaire, waarbij grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen door Shell in Rotterdam op de Nieuwe Waterweg werden geloosd. Na 1965 trad slechts een langzaam herstel in. Als oorzaken worden aangemerkt de teruggang in geschikte broedgebieden en overbevissing van de Noordzee waardoor een tekort is ontstaan aan het stapelvoedsel van de visdieven.

Grafiek visdieven op De Beer

Het aantal visdieven in Nederland en op De Beer. Voor de Tweede Wereldoorlog is De Beer de belangrijkste broedplaats van de visdief in Nederland. Bron: Een eerste klas landschap, p. 160.

Visdief op De Beer

Broedende Visdief op De Beer. Foto Wabe Korfmaker, ex-collectie M. Bakelaar.

Voor meer foto's van vogels De vogels van De Beer

Zie ook Grote stern, Morinelplevier.