EditRegion4

Introductie wandeling

 

2. De Vlierenlaan en omgeving [ 3 ] 4. Het Rietmoeras

3. Het Breed

De bestrate hoofdweg naar het westenTen zuiden van het vlierenwoud en de storten lag een uitgestrekt terrein met de naam 'Het Breed'; soms werd ook wel de 'Binnenwei' genoemd. Het was een groot, schraal begroeid gebied met verspreide duindoornbosjes, deels was het soms drassig. Gedurende een groot deel van de geschiedenis van De Beer was het verpacht. In 1935 werd de Stichting Natuuurmonument De Beer opgericht'. Een van de eerste daden van het bestuur was om beweiding van het Breed pas na de broedtijd toe te staan, zodat 'vertrappen van eieren en broedsels door vee wordt voorkomen'. .

Het Breed grensde aan het noordelijke gelegen bouwland op de storten en van de oostelijk gelegen Scheurpolder. Hier kon het volgens Gerard Tijmstra in een artikel in 'De Levende Natuur' uit 1927 vol zitten met trekkende tapuiten, paapjes, grasmussen, grasmussen, roodborsttapuiten, zwartgrauwe vliegenvangers, vinken en kepen. En van de roofvogels waren de asgrauwe, de bruine kiekendief en de slechtvalk en, later in het seizoen, de blauwe kiekendief en de ruigpootbuizerd hier veel geziene gasten. Tijdens de trek wilden ook sperwers en smellkens zich hier nog wel eens vertonen. Broedvogels waren in dit gebied vooral kieviten, akkerleeuweriken, graspiepers, tureluurs en kemphanen.

In het zuidelijk deel van Het Breed, vlak bij het moerasgedeelte van De Beer, was het - afhankelijk van het jaargetijde - genieten van onder andere goudplevieren, watersnippen, gele en witte kwikstaarten, kneutjes, fratertjes, groenlingen, strandleeuweriken, bontbekjes en strandpleviertjes. Het was allemaal van een overweldigende, en voor hedendaagse begrippen onbegrijpelijke, rijkdom.

Grutto

Grutto op Het Breed. Foto Frans Kooijmans uit 'Het Vogeleiland'.

 

2. De Vlierenlaan en omgeving [ 3 ] 4. Het rietmoeras

Introductie wandeling

 


12062012