Natuurmonument De Beer

19. De Chinese Muur Pijl links [ 20 ] Pijl rechts 21. De noordelijke dijkovergang

Kaartje De Krim- of PanpolderTijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen plannen op tafel om het zuidoosteklijk deel van De Beer, de Vogelplaat ook wel Rietgors genaamd en dat grotendeels bestaat uit moerassige riet- en biezenvelden, in te polderen.

Het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer stelde: '[...] dat de omkading een groot verlies zou beteekenen aan natuurschoon, daar juist het rietreservaat aan het Natuurmonument ontbreekt en een verdwijning van alle rietgorzen in de omgeving te vreezen valt in verband met de plannen tot afdamming van de Brielsche Maas en de daaruit voortvloeiende inpolderingen.'

De inpoldering beoogde om het landbouwareaal in Nederland (met 300 ha!) te vergroten, maar paste ook in de Duitse plannen voor de bouw van versterkingen op De Beer als onderdeel van de Atlantikwall.

De Vogelplaat op de topografische kaart uit 1938.

De Vogelplaat op de topografische kaart uit 1938.

 

19. De Chinese Muur Pijl links [ 20 ] Pijl rechts 21. De noordelijke dijkovergang

 

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Citaten

Simon de Waard: Reeds vóór de oorlog bestonden plannen voor inpoldering van een deel van het Rietgors; dit betrof echter een kleiner deel dan thans is uitgevoerd. Door de Wehrmacht in de arm te nemen, hebben de ‘Nederlanders’, die daar belang bij hadden, kans gezien de uitvoering van hun ‘grote plan’ er door te krijgen. Het werk is overigens geheel door Nederlandse ‘instanties’ uitgevoerd.
Thans† is het een nieuw land, door diepe, brede sloten rechthoekig verdeeld en doorsneden met vlakke, rechte wegen. die namen dragen als Schelpenweg, Vogelweg en Kooiweg; een nieuw land met nieuwe woningen en schuren en ... nieuwe bewoners: boeren van Walcheren, door het oorlogsgeweld van hun haardsteden verdreven, die hier weer een tehuis en een nieuw bestaan gevonden hebben.

 

† De Waard vergelijkt de situatie met die van voor de oorlog.

* De Waard besteedt er daarentegen in zijn film over De Beer wel uitgebreid aandacht aan.

Terzijde

Scheurpolder

De Scheurpolder. Foto collectie Ed Buijsman.