Natuurmonument De Beer

33. Zuidelijke getijdengeul Pijl links[ 34 ] Pijl rechts 35. Noordelijk deel Groene Strand

Kaartje Restant van de VogelplaatTen oosten van dat zoute getijdengebied lag het restant van de vroegere Vogelplaat, met de nog aanwezige hogere wal van de zandige Klutenbank. Hier mocht nooit iemand komen, ook niet op de omringende dijken. Het was alleen te bekijken met de verrekijker vanaf het zuiden van de dam door de Brielse Maas (zie ook — 46) en vanaf de boulevard van Oostvoorne.

Op de kaarten en luchtfoto's is wel goed te zien, dat de hoge duinenrij (zie ook — 30) in een grote bocht uitliep op de Klutenbank en dat die twee elementen tezamen een grote 'haak' vormden, een typisch kenmerk van deze omgeving. We komen daar later nog op terug.

Broedende kluut

Broedende kluut. Foto van Karel Schot uit zijn diaserie over De Beer.

 

33. Zuidelijke getijdengeul Pijl links[ 34 ] Pijl rechts 35. Noordelijk deel Groene Strand

 

 

 

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Citaten

Gerard Ouweneel: Het Zuidslik was een magnifiek gebied. Doorsneden door getijdenkreken wisselden op de hoger gelegen terreingedeelten ruige aster- en biezenarealen elkaar af met grazige stroken. Zeewaarts gaande vormden uitgestrekte zeekraalvelden en, nog lager, kale getijdenslikken de contactzone tussen land en water. In alle seizoenen waren er veel vogels. 's Winters en gedurende de trektijden rustten er grote gezelschappen Smienten en vormde het Zuidslik de hoogwatervluchtplaats voor de vluchten Kanoetstrandlopers, Bonte Strandlopers, Rosse grutto's en Zilverplevieren die fourageerden op de getijdenslikken in en rond het Brielse Gat.

 

Simon de Waard: Eén keer, toen een troep van ongeveer veertig vogels, door de opkomende vloed verjaagd, neergestreken was aan het einde van de schelpenstrook, die bekend is als de Klutenbank, waagde ik een poging om de vogels te besluipen. Ik was al flink opgeschoten, toen een paar scholeksters me ontdekten en alarm sloegen. De lepelaars, door het lawaaierig gefluit van de bonte Pieten attent geworden, bespeurden nu ook het naderend gevaar en vlogen op met kalme wiekslag.

Terzijde

Broedende tureluur

Broedende tureluur. Foto van Karel Schot uit zijn diaserie over De Beer.